Condicions d'ús

Condicions d'ús ("Termes")

1. CONDICIONS D'ÚS DE LA BOTIGA ONLINE

1.1. Naturalesa de la botiga Foodcoop online

La botiga Foodcoop online (en endavant, la "Botiga Online") es destina a clients considerats com a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (d'ara endavant, el "Client"), i per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queda expressament exclosa la possibilitat d'adquirir productes a la Botiga Online a les empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'activitat de la Botiga Online. En virtut del que s'ha expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la Botiga Online.

1.2. Titularitat

Les dades identificatives de l'empresa responsable de la Botiga Online són les següents: Identitat del responsable:
SUPERMERCAT COOPERATIU I PARTICIPATIU DE BCN, SCCL (a partir de aquí: Foodcoop BCN)
NIF/CIF: F67521211
Correu electrònic: hola@foodcoopbcn.cat  

2. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets en relació amb l'ús de la Botiga Online, el Client es pot posar en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client:

- Via el nostre telèfon 930 32 24 96. En horari de botiga:

Dilluns: De 17:00 a 21:00
Dimarts, dijous i divendres De 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00
Dimecres i dissabte De 10:00 a 14:00

- Via correu electrònic: hola@foodcoopbcn.cat
- Via correu postal: Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL . C / Diputació, 247, Barcelona 08007
  
 

3. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals de compra regulen expressament les relacions entre Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL i els Clients que contractin l'adquisició dels productes oferts a través de la Botiga Online accessible des de l'adreça www.botiga.foodcoopbcn.cat

Per poder adquirir productes a la Botiga Online cal que el Client es registri o s'hagi registrat amb anterioritat com a Usuari de la Botiga Online. El registre és gratuït. El Client de la Botiga Online declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra en contractar amb Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL. Així mateix, el Client accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l'accés a la Botiga Online i la utilització d'aquesta tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En comprar productes per mitjà de la Botiga Online, queda suposada l'acceptació expressa, plena i sense reserves, per part del Client, de la totalitat de les condicions generals de compra publicades en el moment de formalitzar la compra. En conseqüència, si el Client no està d'acord amb les presents condicions generals de compra, s'ha d'abstenir d'adquirir qualsevol producte de la Botiga Online.

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració d'aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, i també eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir-ne l'accés; per a la qual cosa procurarà informar l'Usuari d'aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través d'una publicació a la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

 

4. FORMALITZACIÓ DE COMPRA

4.1. Registre a la web

Registrant-se a la Botiga Online, el Client rebrà via e-mail el nom d'Usuari i la confirmació de la seva alta, i podrà, a partir d'aquest moment, adquirir els productes de la Botiga Online. Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL es reserva el dret de cancel·lar el nom d'Usuari i la contrasenya d'aquells Usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats. El nom d'Usuari i la contrasenya tenen caràcter personal i intransferible, i el mateix Client assumeix el deure de custòdia i bon ús d'aquests i és, així mateix, l'únic responsable de les conseqüències d'una eventual pèrdua o utilització no consentida d'aquests.

4.2. Operativa de la compra

L'Usuari pot seleccionar els productes presentats, que es mostren per categories i subcategories, així com la quantitat que en vol de cadascun. Per formalitzar la compra, cal introduir les dades de pagament i de lliurament de la comanda. Si l'Usuari ja està registrat, aquestes dades queden emmagatzemades, i es poden modificar en qualsevol moment pel mateix Usuari.

4.3. Límits de compra

En funció de la tipologia de productes, es podran establir límits de quantitats per qüestions logístiques.

4.4. Productes i preus

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL garanteix el preu del dia en què s'hagi fet la compra, amb independència del dia en què se'n faci el lliurament. Tots els preus que s'indiquen a la Botiga Online són en euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable i qualsevol altre impost que sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en el moment de la compra. En els productes en què el preu estigui determinat pel pes, s'indicarà el preu per quilograms o bé el preu del producte envasat. Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels productes, així com suspendre o cancel·lar-ne la venda de manera temporal o definitiva.

4.5. Facturació i formes de pagament

Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions i omplir els formularis que vagin apareixent. Es poden utilitzar les targetes de crèdit o dèbit següents:

● Visa
● Visa Electron
● Mastercard

En el moment de la compra, l'import quedarà retingut i la transacció es farà efectiva en finalitzar la preparació de la comanda per garantir que tots els productes estiguin disponibles. L'import dels productes que, per qualsevol causa, no puguin estar disponibles serà descomptat de la quantitat total retinguda en el moment de la compra.

El sistema de pagament es du a terme mitjançant una passarel·la de pagament de comerç electrònic amb servidor segur certificat. Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL, en conseqüència, no disposa de les dades bancàries i, en concret, de les dades de la targeta de crèdit dels Clients de la Botiga Online. Un cop efectuada la compra, el Client rebrà una notificació via correu electrònic en què se li confirmaran les dades de la seva comanda. Per als Clients que requereixin disposar de la factura de la compra realitzada, es podran dirigir al Servei d'Atenció al Client d'Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL i sol·licitar aquesta factura, que s'enviarà al Client per via electrònica o en paper, a elecció del mateix Client.

 

5. LLIURAMENT A DOMICILI

5.1. Preparació de les comandes i disponibilitat

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL vetlla per l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la Botiga Online, exceptuant el servei de fruita els dilluns. No obstant això, si en algun moment no es pot garantir la disponibilitat d'algun producte, l'import d'aquest es descomptarà del total retingut en el moment de fer efectiva la transacció econòmica.

5.2. Zones i horaris de lliurament

L’entrega dels productes es farà amb el servei de missatgeria cooperativa Mensakas. Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL amb el mateix preu per tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte Vallvidrera. L’usuari farà la reserva de l’entrega directament al lloc web https://mensakas.coopcycle.org i es responsabilitzarà dels errors de reserva que puguin ocorrer.

5.2.1. L'Usuari pot seleccionar el dia i l'hora segons les seves necessitats. 

En cas que el Client no es trobi al domicili en el moment del lliurament, l'empresa responsable del transport deixarà una nota informativa amb un telèfon de contacte per concertar un segon lliurament.

5.3. Costos de lliurament

Les despeses d'enviament per a les compres a la Botiga Online són les següents:

Per una anticipació d’encàrrec mínima de 4 hores , a un cost de 9,07€ (7,50€ sense iva) el servei de lliurament, independentment de la distància d’enviament i del pes (donat que té marge fins a 100 kg).

Amb l’incentiu de compra àmplia mínima de 70€, el lliurament a domicili surt per 6,55€ en modalitat planificada (si arriva a 140€, per 4,23€, o si arriva a 210€, 1,81€,...)

5.4. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari es compromet a ser present en el moment acordat per al lliurament o autoritzar una tercera persona major d'edat a rebre la comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics). En cas que el Client o la persona autoritzada no siguin presents en el moment del lliurament, les despeses de reenviament aniran a càrrec del Client pels imports que s'indiquen en l'apartat 5.3.b anterior, és a dir, sense cap possibilitat de gratuïtat en funció de l'import de la comanda. Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  entén que el Client que ha fet la comanda autoritza la persona que en aquest moment és al domicili del lliurament a recollir la comanda en nom seu. Per tant, queda sota l'exclusiva responsabilitat del Client autoritzar un tercer per a la recepció i l'acceptació de la compra al domicili del lliurament.

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona autoritzada.

Si per qualsevol circumstància el Client no pogués ser present en el moment del lliurament, aquest s'ha de posar en contacte amb el nostre telèfon o via correu electrònic.

En el moment del lliurament, l'Usuari haurà de signar l'albarà assegurant que la comanda ha estat lliurada i acceptada.

El Client assumeix els riscos de deteriorament, menyscapte, danys i pèrdua dels productes des del lliurament d'aquests per Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  al domicili del Client. El Client és el responsable d'emmagatzemar i conservar els productes en les condicions que, si escau, s'estableixin en el seu etiquetatge i, en general, en un lloc adequat en funció de les característiques de cada producte. Pel que fa als envasos i embalatges dels productes adquirits, és responsabilitat del Client tractar-los i reciclar-los d'acord amb la normativa que en cada moment sigui aplicable.

El Client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació d'aquests diferent de la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

5.5. Garantia legal. Desistiment

Us informem que assisteix al Client la garantia legal sobre els productes adquirits a Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL , en els termes i les condicions previstos al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

El Client té dret a desistir del contracte pel qual ha adquirit els productes a la Botiga Online, en un termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació. No obstant això, el dret de desistiment no serà aplicable a:

- El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
- El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
- El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des del dia en què el Client, o un tercer per aquest indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

Per als productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament del producte.

Per exercir el dret de desistiment, el Client ha de notificar a Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL , Passatge d’Aragó, 9, 08011 Barcelona, o al telèfon d'informació o al correu electrònic la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en aquest link, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part del Client d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  s'encarregarà de la recollida del producte al domicili del Client, i assumirà el cost de devolució d'aquest. Els productes objecte de devolució s'han de lliurar en correcte estat. No s'acceptaran devolucions de productes en envasos, si n'hi hagués, diferents dels que van ser subministrats.

En cas de desistiment per part del Client, li tornarem tots els pagaments rebuts d'aquest, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament esmentat utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  disposa de fulls de reclamació a disposició del Client d'acord amb la normativa aplicable.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per al registre com a Usuari de la Botiga Online, el Client haurà de facilitar determinades dades personals, que seran tractades per Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN SCCL  segons es detalla en la política de privacitat de la Botiga Online.

 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals de compra es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia derivada de la contractació de productes a través d'aquesta pàgina web serà sotmesa als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la llei i, supletòriament, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. No obstant això, també s'informa el Client de la possibilitat de plantejar la resolució de qualsevol controvèrsia mitjançant la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes Online, a la qual pot accedir mitjançant l'enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Llegiu atentament aquestes Condicions d'ús ("Condicions", "Condicions d'ús") abans d'utilitzar el fitxer https://foodcoopbcn.cat/ lloc web (el "Servei") operat per Amb el suport de ("nosaltres", "nosaltres" o "nostre").

El vostre accés i ús del Servei està condicionat a la vostra acceptació i compliment de aquests Termes. Aquestes Condicions s'apliquen a tots els visitants, usuaris i altres persones que accedir o utilitzar el Servei.

En accedir o utilitzar el Servei, accepteu estar obligat per aquestes Condicions. Si no hi esteu d’acord qualsevol part dels termes no pot accedir al Servei.

Terminació

Podem rescindir o suspendre l'accés al nostre Servei immediatament, sense necessitat avís previ o responsabilitat, per qualsevol motiu, inclòs sense limitacions si incompleix els termes.

Totes les disposicions dels Termes que per la seva naturalesa haurien de sobreviure la rescissió sobreviurà terminació, incloent, sense limitacions, disposicions sobre propietat, exempcions de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

Links a altres webs

El nostre Servei pot contenir enllaços a llocs web o serveis de tercers que no són propietat ni controlen per nosaltres. No tenim control ni assumim cap responsabilitat sobre el contingut, polítiques de privadesa o pràctiques de qualsevol lloc web de tercers o serveis. Vostè més enllà reconèixer i acceptar que no serem responsables, directa o indirectament, per qualsevol dany o pèrdua causada o presumptament causada per o en connexió amb l’ús o confiança en qualsevol contingut, béns o serveis disponibles en o mitjançant qualsevol de tals llocs web o serveis.

Us aconsellem que llegiu els termes i condicions i la privadesa polítiques de tercers llocs web o serveis que visiteu.

Llei que regeix

Aquests Termes es regiran i s’interpretaran d’acord amb les lleis de Espanya, sense tenir en compte les seves disposicions sobre conflictes de lleis.

El nostre incompliment de qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions no serà considerat una renúncia a aquests drets. Si es considera que qualsevol disposició d’aquestes Condicions no és vàlida o no aplicable per un tribunal, el la resta de disposicions d’aquestes Condicions seguiran vigents. Aquests termes constitueixen la totalitat acord entre nosaltres pel que fa al nostre Servei, i substituir i substituir qualsevol acord previ és possible que tinguem entre nosaltres pel que fa al Servei.

Canvis

Ens reservem el dret, a la nostra discreció, de modificar-los o substituir-los Condicions en qualsevol moment. Si a la revisió és material que intentarem proporcionar amb un preavís de 30 dies com a mínim abans de qualsevol novetat termes que tenen efecte. El que constitueix un canvi material serà determinat al nostre exclusiu criteri. Si continueu accedint o utilitzant el nostre Servei després que es facin aquestes revisions efectiu, ho accepteu estar obligat pels termes revisats. Si no esteu d'acord amb les noves condicions, si us plau, deixeu d'utilitzar el fitxer Servei.

Contacta'ns

Si teniu cap pregunta sobre aquests Termes, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Passatge d'Aragó, 9
Barcelona
08011 Espanya